Zajęcia psychopedagogiczne

admin śr., 04/11/2015 - 07:41

Zajęcia z pedagogiem

Celem prowadzonych zajęć pedagogicznych jest wspieranie rozwoju dziecka, rozwijanie zainteresowań oraz umożliwienie osiągnięcia optymalnego poziomu rozwoju. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju realizujemy poprzez:

 • wzbogacanie i wyrównywanie braków wiedzy o otaczającym świecie,
 • usprawnianie funkcji poznawczych, pamięci, myślenia logicznego, wydłużenie czasu koncentracji uwagi,
 • wzmacnianie wiary we własne siły, możliwości, podnoszenie samooceny.

Organizowana praca terapeutyczna skierowana jest także do dzieci ryzyka dysleksji lub mających trudności w nauce czytania i pisania. Zajęcia prowadzone są zgodnie z zasadą stopniowania trudności oraz kompensacji zaburzeń.

Przygotowujemy niepełnosprawne dzieci do nauki czytania i pisanie poprzez ćwiczenie funkcji zaangażowanych w te czynności, a więc:

 • usprawnianie motoryki rąk i grafomotoryki,
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • usprawnianie analizatora wzrokowego i słuchowego,
 • wyrobienie umiejętności koncentracji uwagi oraz rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości.

Zajęcia pedagogiczne odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu, trwają od 30 do 60 minut. Uczestnikami zajęć jest zwykle jedno lub dwoje dzieci.

Zajęcia w Placówce prowadzą: mgr Małgorzata Toczyńska- Ożóg, mgr Teresa Jeleń, mgr Aneta Sobolak.

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem mają na celu:

 • określenie aktualnych i potencjalnych możliwości rozwojowych dziecka,
 • diagnozowanie występujących u dziecka zaburzeń rozwojowych,
 • poradnictwo w zakresie doboru odpowiednich dla wieku i możliwości dziecka zajęć terapeutycznych,
 • umożliwianie osiągnięcia optymalnego poziomu rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego, poprzez wyrównywanie braków oraz dalszą stymulację rozwoju,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami wywołanymi niepełnosprawnością,
 • wyzwalanie potencjalnych możliwości oraz zainteresowań dziecka oraz wzmacnianie jego mocnych stron
 • wzmacnianie wiary we własne siły i podnoszenie samooceny,
 • eliminowanie zachowań niepożądanych,
 • pomoc w sytuacjach trudnych, kryzysowych,
 • pomoc w pokonywaniu trudności wychowawczych.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Tematyka i zakres zajęć ustalane są po wstępnej diagnozie możliwości oraz trudności dziecka; metody i formy pracy dobierane są indywidualnie. Na pierwsze spotkanie z psychologiem warto przynieść posiadane opinie psychologiczne, pedagogiczne lub lekarskie (jeżeli dziecko było już pod opieką innej placówki lub specjalisty). Warto przypomnieć sobie także , jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka (przebieg ciąży, ew. komplikacje porodowe, kiedy dziecko siedziało, chodziło, wypowiadało pierwsze słowa, kiedy rodziców zaczęło niepokoić coś w jego rozwoju). Jeżeli sytuacja rodzinna jest skomplikowana lub trudności dotyczą spraw dla dziecka wstydliwych lub budzących przykre emocje, na pierwszą wizytę najlepiej jest przyjść bez malucha.

W Placówce zajęcia i konsultacje psychologiczne prowadzą dr Renata Smoleń oraz mgr Karolina Świerk- Kędzior.