Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka została powołana na Radzie Powiatu Dębickiego 22.09.2006 roku na podstawie art.12 pkt.8 i ust. z dnia 25.06.1998 roku o samorządzie powiatowym. Wcześniej Placówka funkcjonowała jako dział Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod nazwą Ośrodek Wczesnej Terapii i Rehabilitacji Dzieci. Zgodę na utworzenie tego typu placówki wydał Departament Pomocy i Integracji Społecznej działający przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Placówka miała być lokalnym systemem opieki nad dzieckiem i rodziną w świetle ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oferuje zajęcia rehabilitacyjne oraz rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, wadami genetycznymi. Prowadzi także rehabilitację ruchową dla dzieci i młodzieży z wadami postawy oraz skrzywieniami kręgosłupa. Obejmuje opieką dzieci z terenu powiatu dębickiego od momentu narodzin do 16 r.ż.; pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają dzieci w wieku niemowlęcym i przedszkolnym oraz legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Placówka jest częścią systemu opieki społecznej, stąd świadczy usługi przede wszystkim dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Placówka oferuje zajęcia z zakresu:

• usprawniania ruchowego, w tym korekcji wad postawy oraz skrzywień kręgosłupa oraz specjalistyczna rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo,

• fizykoterapii,

• terapii NDT- Bobath, przeznaczonej dla dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym,

• integracji sensorycznej,

• kiniesiotapingu,

• zajęć psychologicznych,

• zajęć pedagogicznych, rewalidacyjnych,

• terapii logopedycznej oraz komunikacji wspomagającej i alternatywnej,

• zajęć grupowych- pedagogicznych, psychologicznych, ruchowych, prowadzonych m.in. metodą Montessori, W. Sherborne.

Zapisy na wszystkie proponowane zajęcia odbywają się poprzez dokonanie oceny rozwoju dziecka przez zespół specjalistów (tzw. konsultacje lekarskie). Zajęcia są dobierane indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka. Zajęcia odbywające się w Placówce są nieodpłatne; mile widziane są cegiełki na rzecz wspomagającego funkcjonowanie Placówki Stowarzyszenia Na Rzecz Niepełnosprawnych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.