Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Dębicy powstało w 1994 roku i zostało zarejestrowane 24.10.1994 w Sądzie Wojewódzkim w Tarnowie. Od początku jego działalności priorytetem jest wspieranie rozwoju małych dzieci niepełnosprawnych, w szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz niesienie wszechstronnej pomocy tym dzieciom i ich rodzinom poprzez tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji prowadzącej do pełnej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Pierwszą uchwałą Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia było powołanie do życia Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci, zajmującego się wczesną, kompleksową i systematyczną terapią dzieci niepełnosprawnych oraz pomocą i wsparciem rodzin, w których te dzieci się wychowują. W związku ze stale rosnącymi potrzebami oraz na mocy porozumień pomiędzy samorządem powiatowym a Stowarzyszeniem od 2 października 2006 roku Ośrodek otrzymał nazwę Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Stowarzyszenie pozostaje nadal organizacją wspomagającą działania Placówki.

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Rozwoju Dziecka jest jedyną specjalistyczną jednostką na terenie powiatu dębickiego zajmującą się kompleksowym usprawnianiem dzieci. Prowadzone są tu zajęcia dla dzieci w wieku 0- 16 lat z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu, mowy i myślenia. Udzielana pomoc dotyczy: usprawniania psychoruchowego, terapii pedagogicznej i zajęciowej, terapii logopedycznej i reedukacyjnej oraz konsultacji medycznych i psychologicznych. Stowarzyszenie jest inicjatorem powstania na terenie Placówki różnych form terapii: hydroterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, krioterapii, arteterapii oraz terapii korekcyjnej wad postawy i skrzywień kręgosłupa. W chwili obecnej ze stałej pomocy Placówki i Stowarzyszenia korzysta około 370 dzieci z terenu całego powiatu dębickiego.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz dzieci, m.in. poradniami, przedszkolami, szkołami oraz placówkami leczniczo- rehabilitacyjnymi na terenie całego kraju. Jest inicjatorem wielu działań o charakterze regionalnym na rzecz środowiska dzieci niepełnosprawnych oraz laureatem konkursów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Od początku swej działalności Stowarzyszenie dociera z apelem o współpracę i pomoc do różnych zakładów pracy i miejscowych przedsiębiorców, pozyskując w ten sposób środki i darowizny na sprzęt i pomoce dla dzieci, szczególnie ze sprzężonymi deficytami.

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym ma siedzibę w Dębicy, przy ulicy Sportowej 28, a cały majątek trwały organizacji to pomoce terapeutyczne i sprzęt rehabilitacyjny stanowiący wyposażenie Specjalistycznej Placówki.