Zajęcia grupowe

admin śr., 04/11/2015 - 17:40
Dzień Godzina Grupa Sala Prowadzący
poniedziałek 9:00-9:30 Zajęcia Ruchu Rozwijającego s.528 mgr Katarzyna Piątek, Renata Składanowska- Żyła
poniedziałek 15:00-16.30 Zajęcia Sensoplastyki s.527 mgr Anna Laskowska
wtorek 9:00-12:00 Zajęcia pedagogiczne metodą Montessori s.529 mgr Anna Laskowska, mgr Katarzyna Piątek, mgr Małgorzata Toczyńska- Ożóg
piątek 9:30-10:30 Zajęcia grupowe ogólnorozwojowe s.528 mgr Anna Laskowska
wtorek- piątek 15:00-16:00 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej s.527 mgr Małgorzata Indra- Stachnik

Zajęcia Ruchu Rozwijającego.

Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne to system ruchowych aktywności, zbudowany w odparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi. Jest on przeznaczony przede wszystkim do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego, społecznego, lecz możliwości jego stosowania są znacznie szersze. Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego. Szczególny nacisk kładzie się na wyrównywanie rozwoju sfery ruchowej, kształtowanie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z innymi osobami poprzez wspólne doświadczenia ruchowe, a także na budowanie i umacnianie zaufania do siebie i innych, oraz kreatywne wyrażanie siebie. W trakcie zajęć dzieci, podobnie jak podczas spontanicznej zabawy, poznają swoje otoczenie i uczą się czuć w nim bezpiecznie, dzięki czemu nie obawiają się odkrywać nowych możliwości swojego ciała oraz nawiązywać relacji z innymi osobami.

Zajęcia odbywają się zazwyczaj grupowo i mają formę pracy w parach. Z reguły dzieci pracują z rodzicami, możliwe jest także prowadzenie zajęć dla grupy, w której same dzieci są dla siebie partnerami. Na zajęciach obowiązuje wygodny, nie krępujący ruchów strój (zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka).

Zajęcia Sensoplastyki

Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku. Edukacja plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspieramy rozwój zmysłów,
 • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
 • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),
 • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
 • poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi, budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.
 • wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo -skutkowe.

Więcej na www.inkubatorinspiracji.pl.

Na zajęciach wymagany jest zmienny strój dla dziecka i opiekuna oraz ręcznik (często po zajęciach potrzebna jest kąpiel).

Metoda Montessori

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • uniezależnieniu od nagrody,
 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • szacunku dla pracy innych,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 • osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

Więcej www.montessori.pl; www.montessori-centrum.pl

Zajęcia grupowe ogólnorozwojowe

Zajęcia grupowe ogólnorozwojowe przeznaczone są dla dzieci małych od ok 7,8 miesiąca życia. W zajęciach wraz z dziećmi uczestniczą opiekunowie. Celem zajęć jest holistyczne wsparcie dziecka, stąd podczas spotkań pobudzamy wszystkie sfery rozwoju - ruchową, sensoryczną, emocjonalną, psychologiczną i społeczną. Na zajęciach - zarówno dzieci jak i rodziców obowiązuje luźny, nie krępujący ruchów strój.

Grupa terapeutyczna „Razem możemy więcej”

Zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa, przeznaczone są dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi oraz w funkcjonowaniu społecznym. Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami, łączą ze sobą ćwiczenia ruchowe, stolikowe oraz relaksacyjne. W ramach ćwiczeń dzieci mają możliwość swobodnego wyrażania emocji oraz doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Uczą się rozpoznawania uczuć swoich oraz innych osób i prawidłowego reagowania na nie. Szczególny nacisk kładzie się na kształtowanie współpracy pomiędzy dziećmi oraz budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby . Uczestnicy zajęć poznają także sposoby relaksacji, które mogą wykorzystać w życiu codziennym.

W zależności od wieku uczestników oraz charakterystyki grupy zajęcia prowadzone są przy udziale rodziców lub tylko z dziećmi. Szczegółowa tematyka zajęć dobierana jest do potrzeb poszczególnych grup dzieci. Zapisy na zajęcia grupowe odbywają się po indywidualnej, wstępnej diagnozie psychologicznej dziecka. Obowiązuje wygodny, nie krępujący ruchów strój.

Uwaga! Obecnie zajęcia grupy terapeutycznej nie odbywają się z powodu nieobecności psychologa.